Thomas Seaton Davies  1870 ... NK    
44221

View Full Family Tree
=    
     
 rightLine.jpg
 
Thomas Seaton Davies
1870 ... NK
=
Kate Sykes
1887 ... NK
  
Hugh Sykes   1910 ... NK