William Davies  1874 ... NK    
50161

View Full Family Tree
=    
     
 rightLine.jpg
 
William Davies
1874 ... NK
=
Mary Nxn
1872 ... NK
  
John   1897 ... NK  
Elizabeth Ann   1903 ... NK  
Richard   1905 ... NK  
Gladys   1906 ... NK  
Ginnie   1908 ... NK  
Mary   1910 ... NK